top of page
Hvit_logo alliansen.png

Næringsalliansens fokusområder 2023-2024

1. Vei og infrastruktur.

2. Grønne verdikjeder.

3. Agders omdømme og synlighet, som bo- og arbeidsregion.

1. Vei og infrastruktur.

Vei og infrastruktur har stor betydning for Agder. Realisering av prosjekter i regionen krever koordinert innsats og samarbeid på tvers, og det er viktig at vi bygger infrastruktur som er tilpasset det grønne skiftet. De nye industrisatsingene i regionen har behov på tilgang til grønn energi. Det må utvikles infrastruktur som er tilrettelagt de nye satsningene: kraftnettet må bygges ut, grønne drivstoff må i større grad benyttes og infrastrukturen må være tilgjengelig. Næringsalliansen vil samarbeide med andre aktører som kjemper for veiutbygging og god infrastruktur med relevans for regionen. Flere aktiviteter som vil benyttes angående vei og infrastruktur: informasjonsdeling, kronikker, lobby, alliansebygging (eks. med Rogaland og fortsettelse i Sørlandets samferdselsløft). Eksempelvis samarbeider vi med NHO Agder, NHO Rogaland og Næringsforeningen i Stavanger om en E39-konferanse for Agder og Rogaland i mars.

2. Grønne verdikjeder.

Agder er en del av det grønne skiftet, og vi må fortsette å tiltrekke oss arbeidskraft og relevant kompetanse til regionen. Det er behov for omstilling dersom vi skal lykkes med det grønne skiftet, og dette krever samhandling mellom offentlige og private aktører. Fylket skal ta viktige steg i nye grønne verdikjeder, konkret innen havvind, batteri, solceller, hydrogen og ammoniakk. Dette krever prioritering av blant annet arealbruk til industri og oppgradering av strømnett. Skal vi lykkes med å etablere nye grønne verdikjeder krever det at næringslivet har bred forståelse, spesielt hva angår rammebetingelser om klima og arealforvaltning som skal kombineres med å skape flere arbeidsplasser. Som vi har sett i fora for samfunnsutvikling, må kommunene prioritere tøffere i arealsaker. Næringsalliansen vil være sentral i en “oversetterrolle” fra næringslivets behov og inn til offentlig administrasjon og politikk, men også andre veien ved å kommunisere hvordan rammevilkårene endrer seg. Næringsalliansen vil være en samlende aktør for å best mulig utvikle grønne verdikjeder i regionen. Dette kan vi gjøre gjennom målbevisst politisk påvirkning, engasjere egne medlemsvirksomheter, uttale oss som en samlet region og delta på arrangementer for å profilere regionen innen grønn næring.

3. Agders omdømme og synlighet, som bo- og arbeidsregion.

Agder scorer konsekvent dårlig i NHOs kommunebarometer når det kommer til næringsattraktivitet. Synlighet er sentralt for å få frem eget budskap, men også for å gjøre Agder til en attraktiv region å bo i. Næringsalliansen ønsker i større grad å fokusere på synlighet og omdømmebygging, både internt i regionen og eksternt opp mot andre aktører. Landsdelen er i stor grad assosiert med sommer og sol, og i mindre grad av all verdiskapingen og utviklingen vi har. For at vi skal lykkes med vekst, er vi avhengig av nye etableringer og tilflytting. En forutsetning for å klare det, er hvordan omdømmet til regionen er. Næringsalliansen vil utarbeide en markedsstrategi for kommende år, for å forbedre synlighet og omdømme. Noe av det vi ønsker å sette søkelys på er: servere suksesshistorier fra Agder, redaksjonelle artikler om medlemmer med relasjon til Næringsalliansen og invitere næringslivsledere til oss. Ved å skape et positivt bilde av regionen og belyse det vi er gode på, kan vi vise at Agder er en attraktiv region å investere og bosette seg i. Dette kan dermed bidra til å tiltrekke kompetanse, investeringer og flere nye egder.

 

 

Målsetning og videreutvikling av Næringsalliansen:
 

Næringsalliansen i Agder har etter nøye gjennomgang spisset sine satsningsområder for de kommende årene. Dette er områder som er sentrale for hele regionen, og hvor det er viktig å stå samlet for å få gjennomslag.
 

​Planlagte aktiviteter i 2023-2024:

  • 4 samlinger for Næringsalliansen i Agder.

  • 6 samlinger i arbeidsgruppen.

  • Deltakelse i #Vårtagder, og løfte frem fylkets digitale kart for næringsarealer. 

  • Årlig møte for alliansepartneres respektive styrer.

  • Politisk påvirkning i relevante saker.

  • Utforme en handlingsplan og mediestrategi.

  • Synliggjøre Næringsalliansen og relevante saker for: næringssjefer, statsforvalter, regionråd og Agderbenken.

  • Et arrangement under Arendalsuka for medlemmer og samarbeidspartnere.

  • Være representert i styremøter/prosjektmøter for Fremtidens havvind, Likestilt arbeidsliv, Felles løft og Agdering.

Arbeidet organiseres ved at Næringsforeningen i Kristiansandsregionen tar det administrative ansvaret.

bottom of page